Wymagania ogólne

 1. Przewody (kanały) wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach budynku, w obudowach trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny:
  1. mieć wymiary przekroju, sposób prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg, zapewniający wymaganą przepustowość,
  2. spełniać wymagania określone w Polskich Normach dotyczących wymagań technicznych dla przewodów kominowych oraz projektowania kominów.
 2. Przewody kominowe powinny być szczelne.
 3. Zabrania się stosowania:
  1. grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych,
  2. zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej,
  3. indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych.
 4. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, określonych Polskimi Normami lub gdy wymagają tego warunki topograficzne i położenie budynków, należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu. Wymagania te nie dotyczą palenisk i komór spalania z mechanicznym pobudzaniem odpływu spalin.
 5. Trzonów kominowych wydzielonych lub oddylatowanych od konstrukcji budynku nie można obciążać stropami ani też uwzględniać ich w obliczeniach jako części tej konstrukcji.
 6. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli.
 7. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wyposażone w otwory, odpowiednio wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku występowania spalin mokrych – także w układ odprowadzania skroplin.
 8. Kominy w zewnętrznych ścianach budynku oraz kominy na zewnątrz budynku muszą być izolowane termicznie. Nieocieplone części kominów mogą występować jedynie w wewnętrznych ścianach budynków ogrzewanych.
 9. Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. Wymaganie to uznaje się za spełnione jeżeli wyloty przewodów kominowych zostaną wyprowadzone ponad dach w sposób określony Polską Normą dla kominów murowanych:
  1. przy dachach płaskich o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12°, niezależnie od konstrukcji dachu, wyloty przewodów powinny znajdować się co najmniej o 0,6m wyżej od poziomu kalenicy lub obrzeży budynku przy dachach wgłębionych.
   Rys._1
  2. przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 12° i pokryciu:
   • łatwo zapalnym, wyloty przewodów powinny znajdować się na wysokości co najmniej 0,6m wyżej od poziomu kalenicy.
    Rys._2
   • niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodów powinny się znajdować co najmniej o 0,30m wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 1,0 m.
    Rys._3
  3. przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowiącego przeszkodę dla prawidłowego działania przewodów, ich wyloty powinny znajdować się ponadto:
   • ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu najwyższej przeszkody dla kominów znajdujących się w odległości od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach stromych,
   • co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości od 1,5 do 3,0m, od przeszkody,
   • co najmniej o 0,3m wyżej od górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów usytuowanych w odległości do 1,5m od tej przeszkody
    Rys._4
 10. Między wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najbliższym skrajem korony drzew dorosłych należy zapewnić zachowanie odległości co najmniej 6m.