Wiedza Teoretyczna

Rozwój palenisk, który nastąpił w ostatnich latach, na skutek rosnących wymagań w zakresie racjonalnego zużycia energii i ochrony środowiska przyczynił się także do technicznego rozwoju systemów kominowych. Poniższe zalecenia stanowią zbiór wymagań zamieszczonych w polskich normach oraz aktach prawnych umożliwiających prawidłową i bezpieczną eksploatację systemów kominowych.
Poprzez systemy kominowe, rozumie się systemy, montowane z użyciem kompatybilnych części komina dostarczonych albo określonych przez jednego producenta, który obejmuje gwarancją cały komin.

Podstawowe pojęcia branżowe:
komin – konstrukcja składająca się z powłoki lub powłok , które tworzą jeden lub kilka kanałów spalinowych,
palenisko – urządzenie wytwarzające ciepło, w którym powstają produkty spalania, które powinny być odprowadzone do atmosfery,
kanał spalinowy – droga odprowadzania produktów spalania do atmosfery, produkty spalania – produkty powstające podczas spalania paliw (gazowych, ciekłych lub stałych),
spaliny – gazowe składniki produktów spalania, które są odprowadzane przez kanał spalinowy,

Podział funkcyjny przewodów kominowych:

  1. dymowe – odprowadzające spaliny z palenisk opalanych paliwem stałym,
  2. spalinowe – odprowadzające spaliny z urządzeń gazowych i opalanych paliwem płynnym,
  3. wentylacyjne – nawiewne wyciągowe służą do: dostarczania powietrza koniecznego w procesie spalania, oraz wymiany zużytego powietrza w pomieszczeniu