Przewody dymowe

  1. Przewody dymowe należy prowadzić od otworów wycierowych do wylotów komina lub nasady kominowej wg dokumentacji technicznej.
  2. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny znajdować się na poziomie od 1,0 ÷ 1,2m od podłogi oraz powinny być zamknięte szczelnymi drzwiczkami wykonanymi z materiałów niepalnych.
  3. Dolna krawędź otworu wycierowego przewodów z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w których znajduje się wlot, powinna znajdować się na wysokości 0,3m od podłogi. Otwory wycierowe powinny być łatwo dostępne, mieć osadnik na sadze i być zamknięte szczelnymi drzwiczkami.
  4. Piece na paliwo stałe, posiadające szczelne zamknięcie, mogą być przyłączone do jednego przewodu kominowego dymowego o przekroju co najmniej 0,14 x 0,14m lub średnicy 0,15m, pod warunkiem zachowania różnicy poziomu włączenia co najmniej 1,5m oraz nieprzyłączania więcej niż 3 pieców do tego przewodu.
  5. Piece, o których mowa w p. 4. , usytuowane na najwyższej kondygnacji, powinny być przyłączone do odrębnego przewodu dymowego.